Agencja Celna

Celem strategicznym naszej agencji celnej Embetim jest dążenie do pełnej satysfakcji naszych partnerów z usług oferowanych na terminalu granicznym z Białorusią (Koroszczyn) i Ukrainą (Korczowa). W oddziałach zlokalizowanych na przejściu granicznym oferujemy:

  • kompleksową obsługę towarów w imporcie i eksporcie,
  • reprezentację eksporterów, importerów i przewoźników w postępowaniu administracyjnym i karno-skarbowym,
  • pisanie wniosków i odwołań do organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
  • zabezpieczenie należności  importowych.

Fundamentem działalności agencji są zasoby materialne i niematerialne. Te pierwsze dotyczą nowoczesnego oprogramowania komputerowego kompatybilnego z serwerami polskiej administracji granicznej. Oddzielną grupę stanowią nasi wykwalifikowani pracownicy legitymujący się dużym doświadczeniem. Od wielu lat świadczą oni usług celne w sferze pośrednictwa celnego.

Agencja Embetim realizuje usługi celne na najwyższym poziomie

Działając jako profesjonalna agencja celna od wielu lat świadczymy pełnozakresowe usługiKorczowieKoroszczynie w zakresie dokonywania w imieniu przedsiębiorstw i osób fizycznych kompleksowych odpraw towarów w procedurze:

  • dopuszczenia do obrotu,
  • wywozu (eksportu),
  • tranzytu,
  • końcowego przeznaczenia,
  • biernego i czynnego uszlachetniania,
  • odprawy czasowej.

To wszystko sprawia, że Embetim to sprawdzony i wiarygodny partner biznesowy w obszarze międzynarodowych usług celnych.

Odprawy celne

Każdy produkt transportowany przez granicę danego kraju poddawany jest odprawie celnej, polegającej na kontroli dokumentów i przewożonych dóbr oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, pobraniu podatku i cła. Odprawa celna to jeden z elementów międzynarodowego przepływu towarów. Importerzy i eksporterzy podlegają więc ściśle określonym procedurom. Dotyczy to wszystkich kanałów transportu międzynarodowego: lądowego, lotniczego i morskiego. Jako agencja celna pośredniczymy między przedsiębiorcami a Urzędem Celnym, przejmując na siebie załatwienie wszelkich formalności.

Odprawa celna eksportowa (wywozowa)
Wywozową odprawę celną (eksportową) przeprowadza się w sytuacji wyprowadzania wyrobu poza terytorium danego kraju. Podczas tej procedury, jeśli odbywa się ona na terenie Unii Europejskiej, nie jest wymagane cło wywozowe ani inne należności podatkowe, ponieważ obowiązuje swobodny przepływ towarów. Istnieje również możliwość zastosowania „zerowej” stawki VAT. Ma to zachęcić przedsiębiorców do większej sprzedaży na rynkach zagranicznych, ponieważ prowadzi do poprawy bilansu handlowego kraju. W przypadku wywozu towarów poza Unię Europejską procedura jest nieco bardziej skomplikowana.

Podstawowym dokumentem, niezbędnym do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej, jest faktura handlowa (lub jej kopia), w której podano:
• nazwę sprzedającego i kupującego,
• dane dotyczące towaru – nazwę, ilość, wagę brutto i netto,
• wartość towaru oraz walutę,
• warunki dostawy,
• numer faktury i datę.

Odprawa eksportowa wymaga podania na fakturze kosztu transportu z wyszczególnieniem kosztu odcinka krajowego oraz zagranicznego. Kiedy brakuje tych danych, będą potrzebne dodatkowe dokumenty. Tak samo sytuacja wygląda, jeśli nie wykazano ilości produktów – wymagana będzie kopia specyfikacji (Packing List). Od rodzaju ładunku zależy, czy konieczne będzie dostarczenie większej ilości zaświadczeń.

Odprawa celna importowa
Ze względu na istnienie unii celnej, całą Unię Europejską obowiązują jednakowe stawki celne nałożone na towary importowane z zewnątrz. Uiszczenie cła oraz podatku VAT jest obowiązkiem importera. Odprawa importowa odbywa się na granicy Unii Europejskiej i obejmuje kontrolę dokumentacji i przewożonych artykułów oraz pobranie należności celno-skarbowych.

Do przeprowadzenia procedury wymagane są następujące dokumenty:
• faktura handlowa zawierająca dane sprzedającego i kupującego, informacje o ładunku oraz warunkach dostawy,
• list przewozowy stanowiący potwierdzenie przekazania towaru przewoźnikowi oraz podstawę do zarządzania ładunkiem,
• specyfikacja (Packing List), która wymagana jest w przypadku braku informacji o wadze towaru na fakturze.

W zależności od rodzaju przewożonych dóbr wymagane mogą być też inne poświadczenia.

Odprawa celna ostateczna
Na ogół wyróżnia się trzy rodzaje procedury celnej:
ostateczną, kiedy dany towar nie powraca przez granicę celną i zostaje uznany za dobro krajowe lub wewnątrzwspólnotowe
• warunkową (czasową), kiedy towar po jakimś czasie powraca przez granicę celną,
• odroczoną, gdy urząd celny nie może z jakichś przyczyn dokonać kontroli i towar zostaje przekazany do innego urzędu celnego.

W przypadku odprawy celnej ostatecznej nie jest wymagane specjalne pozwolenie jak przy warunkowej. Procedura wygląda następująco: najpierw funkcjonariusz celny dokonuje rewizji ładunku w obecności osoby zgłaszającej go, a następnie wystawiany jest dowód odprawy ostatecznej. Jeśli spełnione są wszystkie formalności, transportowane dobra mogą bezproblemowo przekroczyć granicę i dotrzeć do miejsca docelowego.

Odprawa celna przewozowa
Przewożenie dóbr między granicami państw podlega ściśle określonym procedurom. O ile na terytorium Unii Europejskiej są one ograniczone do minimum, to w przypadku przekraczania jej granic odprawa celna przewozowa wiąże się ze zwiększeniem formalności. 

Poza dokumentami wymaganymi do konkretnych typów procedur agencja 
• oryginał upoważnienia do odprawy celnej,
• kopię KRS, NIP i REGON,
• numer EORI.

Istnieją również grupy towarów, do których potrzebne są dodatkowe certyfikaty, np. leki czy artykuły żywnościowe. Wszystkie informacje otrzymają Państwo od nas indywidualnie. Współpraca z naszą firmą gwarantuje szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie odprawy celnej przewozowej każdego typu.